Деклариране в ТР на ДУК

Деклариране в ТР на ДУК

Въпрос:       Договор за управление и контрол на собственик на ЕООД декларира ли се в Търговския регистър?

Отговор :   През 2002 год. бе приета Наредба No 5 за реда на изготвяне на уведомленията по чл. 62 от Кодекса на труда. Първоначално тези уведомления се подаваха в НОИ, а после тази дейност, заедно и със събирането на осигуровките, бе прехвърлена към органите на НАП.
Както е видно от нормативните документи, уведомяването за сключени договори е за договорите, сключени по Кодекса на труда.
Договорите за управление се сключват на основание Търговския закон, поради което дружеството няма задължение да уведомява НАП, съгласно чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда. Ако трябва да разширим темата, всички са уведомени за сключения договор с публикуването му в Търговския регистър – в последните години това е задължително условие за вписването на Дружеството или за промените в управлението. С обявяването на тези обстоятелства в Търговския регистър, обществото се счита за уведомено за всички обстоятелства, свързани с регистрацията на управлението на дружеството.