Полезни връзки

Министерства и ведомства

Министерство на финансите
http://www.minfin.bg/

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма
http://www.mi.government.bg/bg

Министерството на труда и социалната политика
https://www.mlsp.government.bg/

Национална агенция за приходите
http://www.nap.bg/

Национална здравноосигyрителна каса
https://www.nhif.bg/

Национален осигyрителен институт
http://www.noi.bg/

Национален статистически институт
http://www.nsi.bg/

Българска стопанска камара
https://www.bia-bg.com/

Камара на строителите в България
http://www.ksb.bg/

Българската търговско-промишлена палата
https://www.bcci.bg/

Регистри, агенции, комисии

Агенция пo вписванията
http://www.registryagency.bg/bg/

Агенция пo обществени поръчки
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1&_dad=portal&_schema=PORTAL

Агенция за чуждестранни инвестиции
http://investbg.government.bg/bg

Агенцията пo заетостта
https://www.az.government.bg/

Главна инспекция пo труда
http://www.gli.government.bg/

Комисия за защита на конкуренцията
http://www.cpc.bg/

Комисия за защита на потребителите
https://kzp.bg/

Национална агенция за професионално образование и обучение
https://www.navet.government.bg/

Патентно ведомство
http://www.bpo.bg/

Сметна палата
http://www.bulnao.government.bg/

Услуги, справки и калкулатори

Електронни услуги на НАП
https://inetdec.nra.bg/

Справка за социално осигyряване
https://socialsecurity.nssi.bg/

Проверка на ДДС номер на ЕС
http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/

Проверка за валидност на ЕИК/БУЛСТАТ, ЕГН, IBAN
https://www.freelance.bg/resources.html

Проверка за съобщения пo чл. 32 от ДОПК – Издирват ли ви от НАП
http://nraapp02.nra.bg/saob32/

Счетоводни калкулатори
https://www.kik-info.com/kalkulatori/

Регионални сайтове и портали

Община Пловдив
https://www.plovdiv.bg/

Пловдивска търговско – промишлена палата
http://pcci.bg/new/ори

Организации

Асоциация на специализираните счетоводни предприятия
http://www.apac-bg.org/

Институт на дипломираните експерт – счетоводители
https://www.ides.bg/

Съюз на счетоводителите в България
http://uab.bg/

Институн на дипломираните експерт счетоводители в България
http://www.ides.bg

Институт на вътрешните одитори в България
http://www.iiabg.org/

Институт за пазарна икономика
http://ime.bg/

Институт за икономическа политика
http://epi-bg.org/index.php/bg/

Полезни сайтове и портали

Финансово – ориентиран портал
http://econ.bg/

Български правен портал
https://www.lex.bg/index.php/

Всичко за счетоводството
http://www.odit.info/

Полезна счетоводна информация
http://balans.bg/

Портал за счетоводство, данъци и осигyряване
http://www.account-bg.info/e107/e107_plugins/forum/forum.php

Финанси и мениджмънт
https://www.capital.bg

Актуални икономически новини
https://www.dnevnik.bg/

Икономически портал
https://www.investor.bg/

Икономически новини
http://www.economynews.bg/

Българският финансов пътеводител
http://www.moitepari.bg/

Портал за бизнес, управление и маркетинг
https://www.manager.bg/

Онлайн списание за данъци
https://www.tita.bg/

Други

Държавен вестник
http://dv.parliament.bg/DVWeb/index.faces

Електронно правителство
https://egov.bg/wps/portal

Структурни фондове в ЕС
https://www.eufunds.bg/index.php/bg/

Закони, правилници, наредби
http://zakoni.start.bg/

Правни съвети
http://pravnisaveti.com/