Публикуване на годишен финансов отчет

апостроф про

Годишен финансов отчет

Всяко юридическо лице извършва своята независима икономическа дейност в рамките на една календарна година.

През тази една година фирмата осъществявайки своятя дейност, реализира различни приходи и разходи до 31 декември.

Като за една календарна година, всяка фирма е законово задължена да изготви своя годишен финансов отчет (ГФО).

Годишния счетоводен отчет се изготвя съобразно Закона за счетоводството, ЗКПО, НСС и МСС и има следните 5 основни и важни компонента:

  1. Баланс
  2. ОПР – Отчет за приходите и разходите
  3. ОСК – Отчет за собствения капитал
  4. ОПП – Отчет за паричния поток
  5. Справка за дълготрайните активи

Задължение за изготвянето на ГФО има Гл. счетоводител на фирмата.

Срокът за подаване на ГФО, Данъчната декларация и Статистическия отчет е до 30 юни на текущата календарна година за предходната.

Всички юридически лица имат задължението да изготвят и представят пред съответните органи отчетите си, независимо дали са извършвали дейност или не.

Ние никога не спираме да се развиваме

Непрекъснат и динамичен е и процесът на собствено развитие и усъвършенстване, изразяващо се в умелото търсене, усвояване и използване на традиционни и нетрадиционни методи и оригинални идеи и решения в процеса на работа, както и в постоянен стремеж и интерес към усвояване на актуални иновации.